Tjänster

PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Budgetering är en viktig del i den statliga styrmodellen. Budgetering är nödvändigt för att tillgodose de externa informationskraven i form av budgetunderlag och prognoser. Främst är budgeten ett verktyg för den interna styrningen och beslutsprocessen inom en statlig myndighet. Vi kan bistå med att utforma den externa och interna budget- och styrprocessen. Det kan innebära allt från att se över organisation och information till att optimera användandet av ekonomisystemet och andra verktyg för budget- och uppföljningsarbetet.


RESURSSTÖD

Behöver ni tillfällig resursförstärkning som väl känner till statliga myndigheters miljö? Kanske har ekonomichef, controller eller redovisningsansvarig slutat och någon ny inte hunnit rekryterats?


Då kan vi erbjuda kompetent resursförstärkning. Vi har i våra uppdrag hos olika statliga myndigheter arbetat på de flesta funktioner inom ekonomiadministrationen. Tack vare vår unika kompetens inom det statliga ekonomiområdet kan våra konsulter mycket snabbt sätta sig in i er unika verksamhet och bli den som hjälper er under den period då ni saknar personal. Det gäller alla förekommande funktioner på en ekonomifunktion, såväl chef som handläggare eller assistent. Förutom att lösa akuta personalvakanser kan vi även tillföra myndigheten kunskap och erfarenhet.

EKONOMIMODELL

Statliga myndigheter arbetar inom vitt skilda verksamhetsområden och med olika finansiering. Det ställer stora krav på utformningen av varje myndighets ekonomimodell och redovisningsprinciper. Ekonomimodellen måste säkerställa att alla intressenters krav på information tillgodoses, såväl externa som interna. Modellen behöver även utformas i enlighet med de krav som det statliga regelverket ställer.

Vi kan ge stöd i utformandet av ekonomimodell, redovisningsprinciper och fördelningsmodeller. Från kartläggning av problem till att ta fram en redovisningsteknisk lösning, dokumentation och upplägg i ekonomisystemet.

E-HANDEL

Statliga myndigheter ska idag arbeta med elektronisk hantering av såväl kund- som leverantörsfakturor. Sedan de senaste åren finns även krav på elektroniska beställningar. Vi kan göra en översyn av upplägget för den elektroniska fakturahanteringen och faktureringen, inklusive en genomgång för att säkerställa att den interna kontrollen är god och rutinerna avseende t ex attesträtter är tillfredsställande.


Exempel på delmoment där vi kan bistå är:

Förstudie

Projektledare

Kravspecifikation

Nya attestrutiner – roller

Nya/anpassade rutiner

Anpassning av ekonomiadministrativa system

Utbildning/information

Dokumentation